Esalba |

Esalba Metal 1942 senesinden beri metal parça yardımcı sanayi olarak faaliyet gösteren Albakom Metal A.Ş ile 1921 senesinden beri deniz taşımacılığı alanın   da faaliyet gösteren Cerrahgil A.Ş nin deneyim ve tecrübeleri ile kurduğu bir üretim firmasıdır.

Esalba Metal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde, Türkiye’nin en modern metal parça yardımcı sanayi yatırımı olma iddasıyla Ocak 2007 tarihinde     faaliyete geçmiştir. 

Otomotiv, Beyaz Eşya, Ankastre Mutfak Aletleri, Metal Raf Sistemleri sektörlerine çeşitli proseslerle metal şekillendirme hizmeti vermektedir.

Sac işleme ile ilgili özel hatlar ve projeler yapmaktadır.

Tragen markası ile ankastre mutfak ürünleri üretmektedir.

Misyon&Vizyon |

Misyonumuz (Kime Hizmet Ediyoruz?, Temel Amacımız);
Otomotiv sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerin sac metal parça ihtiyaçlarına katma değeri yüksek ürünler ve çözümler sunabilen, değişen pazar ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürdürülebilir büyümeyi sağlamış bir şirket olmak.

Vizyonumuz (Kendimizi Gelecekte Gördüğümüz Yer);
Yenilikçi üretim teknolojilerine ve yetenekli insan gücüne yatırım yaparak montajlı ve kaynaklı sac parça üretiminde katma değerimizi artırmak ve ana sanayiler tarafından tercih edilen bir firma olmak 

Değerlerimiz

 1.  Müşteri Odaklı Olmak
 2.  İnsana Saygılı Olmak
 3.  Çevreye Saygılı Olmak
 4.  Sürekli İyileştirme
 5.  Dinamik Olmak
 6.  Ekip Ruhu ile Çalışmak
 7.  İşbirliği Odaklılık
 8.  Yenilikçilik
 9.  Güvenilir Olmak
 10.  Etik Değerlere Bağlılık


Kalite Politikası |

 

KALİTE  POLİTİKAMIZ

 

İç ve dış müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda en büyük ilkemiz; yeni teknolojileri takip ederek, çalışana ve çevreye saygılı ve sürekli iyileşmeyi hedefleyerek değer yaratan bir firma olmak için  Kalite Yönetim Sistemi’mizin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktır.

Bu ilkemizin gerçekleştirilmesi için:

• Yönetim Sistemleri standartlarını uygulayıp sürekli iyileştirerek sürekliliğini sağlamayı, müşteri özel istekleri ve yasal gereklilikler doğrultusunda ürün üretmeyi,

• Müşteri taleplerini en yüksek kalite ve verimlilik ile karşılayarak, muhtemel müşteri gereksinimlerini önceden tespit ederek, müşteri şikayetlerine zamanında ve çözümcül yaklaşım ile müşteri mutluluğunu sağlamayı,

• Tüm faaliyetlerimizde çevre boyutları ve iş güvenliği ile bağlantılı tüm yasal gereklilikler başta olmak üzere, müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmeyi,

• Müşteri şikâyeti, çevre etkisi ve iş kazasında kabul edilebilir tek rakamın “sıfır” olduğunu benimsemeyi,

• Tedarikçilerini müşteri beklentileri, İSG ve ÇYS faaliyetleri doğrultusunda seçmeyi, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi,

• Karlı, sürekli büyüyen, gelişen bir firma olmayı ve işletme ortaklarını memnun etmeyi,

• Çağdaş bir firma olmak, rekabet koşullarına uyum sağlamak, misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için en önemli potansiyelimizin  bilgi olduğu bilinciyle hareket etmeyi,

• Çalışanlarımızın yaptığı işi zamanında ve ilk seferde doğru kalitede sonuçlandırılması için yetkinliklerini ve motivasyonlarını artırmayı,

• Çalışanlarımızın tüm potansiyelini yararlı hale getirebilmek için esnek ve yalın bir yönetim modeli içerisinde fonksiyon ve seviye ile ilişkili olmaksızın ekip  çalışmasını ön plana çıkarmayı

taahhüt ediyoruz.

 Değ. İndisi: 3   Değ. Tarihi: 09.07.2018

İŞLETME YÖNETİCİSİ

ALPER CANBAZ

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği |


ÇEVRE/İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ESALBA METAL San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun amacını ve bağlamını referans alarak, vizyonumuz, misyonumuz, diğer politikalarımız ile uyumlu olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile örtüşen, çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygun entegre bir çevre/isg yönetim sistemi kurmak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

 

Bu politika doğrultusunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

 

1)    Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmek;

 

2)    Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirme kapsamında etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm kaynakları sağlamak, görevlendirmeleri ve sorumlulukları tayin etmek,

 

3)    Şirketin benimsemiş olduğu stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu çevre amaçları edinmek, takip etmek.

 

4)    Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin anlaşılabilmesi için gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin organize edilmesini özendirmek, desteklemek.

 

5)    Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişebilmek için süreçlerin ve proseslerin belirli aralıklar ile performans değerlendirmelerini yapmak,

 

6)    Çevre Yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personeli belirlemek, yetkilendimek ve desteklemek

 

7)    Her bir çalışanın kendi sorumu olduğu iş alanı/akışında çevre ve isg kurallarını yerine getirebilmesi için gerekli desteği sağlamak

 

8)     İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili olarak; başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek;

 

9)    Önce iş güvenliği bilinciyle, kazasız iş ortamları oluşturmak ve acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,

 

10) Tüm üretim süreçlerinde çevre ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uymak,

 

11)  İşletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını: iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedeflemek,

 

12)  Risk analizlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip ve risk düzeylerini azaltmak,

 

13)  Tüm attıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek,

 

14)   Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;

 

15) Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını ve iş güvenliği kültürünü oluşturmak, bu yöndeki çalışmalarını teşvik ederek sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

 

16)  Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.

     

      17) İşletme içerisinde meydana gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaların yürütülmesi.

      

      18) Çalışanların ve çalışan temsilcisinin danışma ve katılımının sağlanması.

 

 

 

 

İŞLETME YÖNETİCİSİ

Sosyal Uygunluk ve Etik Politikası


SOSYAL UYGUNLUK ve ETİK POLİTİKASI

Üretimin ve yönetimin her aşamasında ‘Önce İnsan’ prensibi ile hareket eden şirketimiz;
• Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikleri ve gönüllü olarak uyguladığımız standartları sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi
• Çalışma ve sosyal güvenlik yasaları ve yönetmelikleri kapsamındaki işveren yükümlülüklerini yerine getirmeyi
• Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı; işçilerin sendikaya katılma, toplu görüşme haklarına saygı göstermeyi
• İşçileri herhangi bir nedenle veya uygulamayla ayırmamayı, eşit tutmayı
• Şirketin tüm faaliyetlerinde ve çalışanların tüm iş ilişkilerinde rüşvet ve yolsuzluğu önleyici tedbirler almayı
• Çalışanların kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı 
• Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı
• Risk analizi yaklaşımı ile tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği kriterleri belirleyerek bu kriterlerin eğitimlerini vererek çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlamayı
• Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, bizimle iş ilişkisinde olan her türlü alt tedarikçimizde çocuk işçi çalıştırmamayı; herhangi bir nedenle kuruluşumuzda veya alt tedarikçilerimizde çocuk işçi çalıştırma durumu ortaya çıkarsa; bu durumu müşterimize bildirmeyi ve çocuk işçiyi okula yönlendirip takip etmeyi
• Çalışanlarımızın fiziksel şiddet veya fiziksel şiddet tehdidine, taciz, disiplin cezası, sözlü sataşma ve suistimale maruz kalmaması amacıyla her türlü tedbiri alıp, kontrollerini gerçekleştirmeyi
• Çalışanların işyerinde güvenli ve etkin şekilde çalışmalarını engelleyen alkol, uyuşturucu gibi ilaçların kullanımını önleyen tedbirler almayı
• Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı
• Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre faaliyetlerinde devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

İş Ahlakı
• İletişim: Herhangi bir medya kuruluşuna şirketimiz adına açıklama yapma yetkisi “Yönetim Kurulu Başkanı” veya yetkilendireceği şirket üst düzey yöneticisidir. 
• Gizlilik: Çalışanlarımız görevlerini yürüttükleri sırada, şirket ya da paydaşlarına ilişkin öğrenmiş oldukları gizli ya da açıklanmasında sakınca bulunan bilgileri hiçbir ortamda açıklayamaz.
• Hediye almama: Çalışanlarımız iş ilişkisinde bulunduğu kişilerden hediye talep edemez, bu anlamı doğuracak davranışlarda bulunamaz. Ayrıca dış müşteri ve tedarikçiler ile iş birliği içerisinde olan bölümler ve çalışanlar, müşteri ve tedarikçilerden de hediye kabul edemez. Ayrıca çalışanlarımız hediye almama ile ilgili kuralı iş birliği içerisinde olduğu tüm müşteri ve tedarikçilere iletmek ile yükümlüdür. Gelebilecek her türlü (para, mal, hizmet vb) hediyeyi de kabul etmemek zorunda olup bağlı olduğu yöneticisini de bu durumdan haberdar etmelidir. Ancak yılın özel günlerinde çalışanı yükümlülük altına sokmayacak sembolik değere sahip hediyeler bu kapsam dışındadır.
• Çıkar Çatışmaları, Şirket çıkarları kişisel çıkarların üzerinde tutulmalıdır. Çalışanlarımız görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel çıkar sağlamak üzere kullanamaz. Bunun için şirketini zarara uğratacak her türlü işlem ve eylemden uzak durmak zorundadır. Yolsuzluk asla kabul edilemez.
• Rekabet: Şirketimiz rekabet ederken yasalara uygun, açık, dürüst ve etik davranmaya son derece önem vermelidir.

Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımız;
• Herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit davranmalıyız.
• Kendileri ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermeliyiz. 
• Halk ve menfaatlerine karşı saygılı olmalı, iş ilişkilerimizde etik davranmalıyız.
• Çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncü rol almalıyız.
Çalışanlarımız
• Çalışanlarımız ile her türlü iş ve iletişimimizde ırk, dil, din, cinsiyet vb ayrım gözetilemez
• İşe alımlarda işin gerekliliklerine göre karar veririz.
• Çalışanlarımıza kariyer fırsatları sağlıyor ve bu fırsatları kullanmalarını teşvik ediyoruz.
• Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini rahatlıkla sunabildiği bir iletişim ortamını destekliyoruz.
• Çalışanlarımızın bağlılığına ve sorumluluk duygusuna güveniriz. Her zaman iş ahlakı içerisinde hareket edeceklerinden ve her türlü menfaat çatışmalarından uzak duracaklarından şüphe duymayız.
• Çalışanlarımızın kişisel bilgileri özenle saklanır ve izin olmadıkça şirket içi veya dışı üçüncü şahıslara verilemez.
• Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratma çabasındayız.
Çalışanlarımızın yasal haklarına saygı duyar ve koruruz.
• Tüm çalışanlarımıza işe alımlarından başlayarak eşit olanak sunarız
• Çalışanlarımızın iş becerileri ve kişisel gelişimi için eğitime önem veririz.
• Yasal çalışma saatleri içerisinde çalışırız.
• Çalışanlarımızın özel yaşamlarına saygı gösteririz.
• Çocuk işçi çalıştırmayız.

Hukuk ve Ahlak kurallarına Uygunluk

Tüm faaliyetlerimizde hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde hareket eder, toplum etik kurallarına ve çıkarlarına ters düşecek tutum ve davranışlardan kaçınırız.                

Uyumsuzlukların Çözümleri
Etik Kurul 
 Etik konulardaki uyumsuzluklar Esalba Metal Etik kurulu bünyesinde çözümlenir.Esalba Metal Sanayi ve Ticaret Aş. CEO’ya bağlı çalışan Etik Kurul , Esalba iş etiği kuralları kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine iletilen bildirimleri değerlendirmek ,etik kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol ,yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde bulunmak ve gerekirse Hukuk ve ahlak kurallarına uygun yaptırımlar uygulamak amacıyla kurulan Etik Kurul ;
Başkan  : Fabrika Müdürü
Üye : Üretim Müdürü
Üye : Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Müdürü 
Üye:  İnsan Kaynakları Yöneticisi 


Etik Kurul Çalışma İlkeleri
Etik kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür: 

• Bildirimler ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar. Etik ihlal bildiriminde bulunan çalışanlara veya kişilere yönelik muhtemel misilleme niteliğindeki tutum ve davranışları önleyici bir politika benimser. 
• Soruşturmayı gizlilik kuralları içinde yürütür. 
• Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir. 
• Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi, delil ve belgeler tutanağa eklenir. 
• Tutanak Etik kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 
• Soruşturma ivedilikle ele alınır ve sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşılır. 
• Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur. 
• Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir. 
• Kurulun üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz. 
• Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir. Esalba Metal Sanayi ve Ticaret Aş. Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Fabrika Müdürü onayı ile yayınlanmış olup senede bir kez ihtiyaçlar, değişen koşullar ve güncel uygulamalar doğrultusunda gözden geçirilmektedir. 


• Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz. 
• E-posta : info@esalba.com 
• Telefon :  0 222 236 21 50 
• Posta: Şirketimizin internet sitesinde yer alan merkez adresi  ‘ Etik Kurul Başkanlığına ‘


FABRİKA MÜDÜRÜ
ALPER CANBAZ 
Sürdürülebilirlik Politikası

1.AMAÇ

Politikanın amacı, ESALBA METAL SANAYİ A.Ş ve (ESALBA) Sürdürülebilirlik Politikası’nı açıklamaktır.

2.KAPSAM

Bu politika, ESALBA METAL SANAYİ A.Ş’nin kendi operasyonları ile ESALBA METAL SANAYİ A.Ş adına ürün ve hizmet sağlayan tüm iş ortakları ve tedarikçiler için geçerlidir.

3.TANIM

Sürdürülebilirlik politikamız, temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir hayat bırakmak, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak için, tüm bağlı ortaklık ve iştiraklerimizde ekolojik sisteme saygı duymayı amaçlar. Bu kapsamda, Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün güncellemektedir. Ortaklığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olup, Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikalar uygulayarak, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, faaliyetlerini çevreye saygı prensibi doğrultusunda yürütmektedir.

3.1 STRATEJİ

İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Tüm operasyonlarımızda su ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı ve mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapıyor; mevzuat tarafından öngörülen şekilde bertaraf ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ele aldığımız adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışımız, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, iş ortamında insan ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkılarımızı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

 • Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılarak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesi amaçlanmak.
 • Yenilenebilir ve temiz enerji üzerine yatırımlar yaparak doğa ve çevrenin korunmasına yardımcı olmak.
 • Enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak.
 • Personele, çevrenin korunmasını sağlamak üzere eğitim vermek.
 • Çevre Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere ilişkin personeli bilgilendirerek çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli olan tüm önlemleri almak. İş kazasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak.
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
 • Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek,
 • Tedarikçilerimize de sürdürülebilirlik bilincini aktarmak, stratejimizi paylaşmak ve tedarikçilerimizden bu yönde gelişmesine destek olmak prensiplerini kapsamaktadır.

                                                                                               FABRİKA MÜDÜRÜ    
                                                                                                   ALPER CANBAZ


İngilizce Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde Eskişehir / TÜRKİYE Tel:+90 222 236 21 50 (pbx) Fax: +90 222 236 21 59 info@esalba.com